Sfeer.nl meubelen en woonaccessoires - Torenlaan 4a Assen. Tel: 0592 - 481737

0 artikel(en)

Sfeer.nl Leveringsvoorwaarden - Samenvatting / beknopt overzicht

Bij onduidelijkheden kunt u te aller tijde onze leveringsvoorwaarden raadplegen. In veel gevallen volstaat onderstaande samenvatting. Wilt u toch de volledige leveringsvoorwaarden doorlezen, scrol dan iets verder naar beneden op deze pagina. U vindt de volledige leveringsvoorwaarden onder deze samenvatting. Mocht u vragen hebben over onze voorwaarden dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Tijdens onze openingstijden kan dit per telefoon via 0592-481737, buiten openingstijden kan dit per e-mail via info@sfeer.nl.

Bestellen

Wilt u een item bestellen, klik het product aan en vervolgens op de toevoegen in winkelwagen. Het product is nu toegevoegd in uw winkelwagen. U kunt nu vervolgens verder shoppen. Wilt u de bestelling afronden en afrekenen, klik dan op de menu keuze “toon winkelwagen” rechts boven in.

Betaling

U bent nu in het winkelwagen menu, klik op afrekenen. Vervolgens kunt u achtereenvolgens uw gegevens invullen, de verzendmethode kiezen en de betaalwijze aangeven. Bestellingen kunnen worden afgerekend via bankoverschrijving of via iDEAL. Tot slot komt u in het overzichtsscherm waar alle gegevens van de bestelling staan vermeld. Na controle kunt u vervolgens de bestelling definitief maken door te klikken op de button “Bevestig bestelling”, waarna de bestelling is voltooid. U ontvangt vervolgens binnen enkele minuten een e-mail met daarin alle gegevens omtrent uw bestelling.

Prijzen

Alle prijzen zijn vermeld inclusief BTW, doch exclusief verzendkosten. Prijs-, modelwijzigingen, en typefouten voorbehouden.

Bezorging

De door u bestelde goederen worden indien mogelijk door een expres koerier afgeleverd. Bestellingen van grotere meubelen wordt door ons in eigen beheer gedaan of een externe transporteur. De levering van grotere meubelen gaat altijd in overleg met u. Bestellingen die met iDEAL betaald zijn, worden in de regel binnen 24 uur verzonden. Indien niet voorradig of tijdelijk uitverkocht, ontvangt u van ons per email bericht. De verwachte levertijden staan tevens per product vermeld. De verzendkosten voor bestellingen onder € 99,00, in Nederland, bedragen € 7,50. Voor bestellingen boven € 99,00 worden geen bezorgkosten gerekend.

De verzendkosten voor bestellingen naar adressen in België bedragen € 7,50. Pakketten naar adressen in overige landen (binnen de EU) uitsluitend in overleg.

Wanneer vermeld wordt dat een artikel binnen 24 uur verzonden wordt, dan geldt dit voor artikelen welke op werkdagen besteld worden en op voorraad zijn in ons magazijn. Alle artikelen die op voorraad zijn en welke in het weekend besteld worden verzenden wij, afhankelijk van de drukte op de eerstvolgende maandag of dinsdag.

Garantie

Garantie wordt gegeven tegen materiaal en fabricage fouten. Wij kunnen geen garantie geven als artikelen anders zijn gebruikt dan het doel waarvoor ze zijn gemaakt. Heeft u een gegronde klacht, meldt dit dan per email (info@sfeer.nl). Uw klacht wordt direct in behandeling genomen en u ontvangt van ons binnen 48 uur een reactie. Indien uw klacht terecht is dan zullen wij overgaan tot vergoeding, vervanging of reparatie.

Retourneren / Ruilen

Bent u niet tevreden? Stuur dan het artikel binnen 8 dagen retour voor ruiling of vergoeding. De kosten van retourzending zijn voor uw rekening, ongefrankeerde zendingen worden geweigerd. Bij vergoeding wordt het aankoopbedrag, exclusief de verzendkosten, op uw rekening terug gestort zodra wij de retourzending ontvangen hebben. Artikelen kunnen niet worden geretourneerd indien duidelijk is dat deze ongepast gebruikt zijn. NB. U dient het artikel in de originele verpakking te retourneren.

Algemene Leveringsvoorwaarden Sfeer.nl

versie 2017042001.sf

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met Sfeer.nl;
 3. Bedrijf: rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Sfeer.nl;
 4. Afnemer: consument of bedrijf;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt:
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand, of via fysieke locaties, aan afnemers aanbiedt, hierna te noemen Sfeer.nl;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Sfeer.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van Ondernemer
Sfeer.nl – Activiteit van Sfeer.nl B.V.
Geregistreerde handelsnaam: Sfeer.nl
Weverstraat 20, 9403 VJ Assen
Telefoonnummer: 0592-481737
E-mailadres: info@sfeer.nl
KvK-nummer: 57635749
Btw-identificatienummer: NL852668119B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sfeer.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Sfeer.nl en afnemer. Toepasselijkheid van door een afnemer gehanteerde  eigen algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door afnemer mogelijk te maken. Als Sfeer.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sfeer.nl niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consumentafnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Onder aanvaarding van de overeenkomst wordt tevens verstaan het doen van een eerste aanbetaling door de afnemer.
2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sfeer.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Sfeer.nl is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Sfeer.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal Sfeer.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Sfeer.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Sfeer.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Sfeer.nl zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Sfeer.nl waar de afnemer met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Sfeer.nl deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7.Sfeer.nl blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan Sfeer.nl heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald.
8.Sfeer.nl is gerechtigd in geval de afnemer, bedoeld in het voorgaande lid, surséance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9.Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is Sfeer.nl gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
1. Bij  online aankoop (overeenkomst op afstand) van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Sfeer.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Sfeer.nl retourneren, conform de door Sfeer.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Sfeer.nl. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de consument  na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Sfeer.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Sfeer.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retour-ontvangst van de herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Sfeer.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Sfeer.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Sfeer.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Sfeer.nl geen invloed heeft.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Sfeer.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Sfeer.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Sfeer.nl dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. Sfeer.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Sfeer.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover Sfeer.nl kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. Sfeer.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Tenzij anders overeengekomen worden leveringen uitgevoerd na ontvangt van de verschuldigde betalingen. Wanneer de afnemer middels iDEAL, of andere door Sfeer.nl aangeboden elektronische betaalmogelijkheden, betaald heeft, zal Sfeer.nl, de bestelde artikelen, in de regel binnen 24 uur gereed maken voor verzending.
3. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Sfeer.nl heeft kenbaar gemaakt.
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Sfeer.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch op werkdagen in de regel binnen 24 uur uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn wordt vermeld of afgesproken is. Indien sprake is van een gegarandeerde levertijd en de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Sfeer.nl het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Sfeer.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Sfeer.nl.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sfeer.nl tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan Sfeer.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8. De bestelde goederen worden indien mogelijk door een expres koerier afgeleverd. Bestellingen van grotere meubelen word door Sfeer.nl in eigen beheer gedaan of worden verzorgd  door een externe transporteur. De levering van grotere meubelen gaat altijd in overleg met de afnemer. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag van de bestelling kunnen verzend- c.q. bezorgkosten in rekening worden gebracht. Deze  kosten worden bij online bestelling op de website en tijdens het bestelproces  weergegeven.
9. De afnemer dient Sfeer.nl of de transporteur in de gelegenheid te stellen de bestelde producten naar behoren te kunnen afleveren op de geplande afleverdatum. Indien sprake is van levering op etages dient Sfeer.nl hiervan tijdig in kennis te worden gesteld. Eventuele extra kosten, om de goederen te kunnen afleveren, zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 12 - Duur transacties: duur, opzegging en verlenging
1. De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Sfeer.nl voor zichzelf heeft bedongen.
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling
1. Bestellingen kunnen worden afgerekend via bankoverschrijving of via iDEAL of andere door Sfeer.nl aangeboden elektronische betaalmogelijkheden. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sfeer.nl te melden.
4. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft Sfeer.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om kosten in rekening te brengen, hieronder tevens te verstaan eventuele opslagkosten, incasso kosten en administratiekosten

Artikel 14 - Klachtenregeling
Sfeer.nl beschikt over navolgende klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sfeer.nl, direct nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd. Indienen kan per post of per mail naar info@sfeer.nl.
2. Bij Sfeer.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sfeer.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aanvullende bepalingen voor bedrijven
1.Offertes zijn gedurende 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij anders vermeldt.
2.In de offerte zal  worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren producten en eventueel te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs alsook de verwachte levertijd en  de betalingscondities en eventuele overige condities.
3.Het bedrijf is verplicht Sfeer.nl  te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.
4.Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.
5.Een offerte wordt automatisch geaccepteerd ,nadat deze  binnen de in de offerte vermelde offertetermijn rechtsgeldig voor akkoord is getekend en door Sfeer.nl (per email) retour is ontvangen of nadat een eerste aanbetaling door het bedrijf is gedaan binnen de in de offerte vermelde offertetermijn.
6.Voor akkoord getekend offertes en/of aanbetalingen die zijn ontvangen nadat de offertetermijn is verstreken komen niet eerder tot stand dan na bevestiging door Sfeer.nl.

Artikel 16- Geschillen
Op overeenkomsten tussen Sfeer.nl en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene voorwaarden (versie 2017042001.sf) zijn van kracht met ingang van 20 april 2017.

Winkelwagen

U heeft geen producten in uw winkelwagen.